Распоред за одделенска настава од 1-5 одделение

Распоред во Ерџелија:

Распоред во Амзабегово:

Распоред во Мустафино:

Распоред во Пеширово:

Распоред во Кадрифаково: