За училиштето

Основно Општинско Училиште „Даме Груев“ село Ерџелија, Свети Николе е формирано во 1966 година и работи до ден денес. Во состав на училиштето работат и подрачните училишта во село Мустафино, село Кадрифаково, село Амзабегово и село Пеширово. Централното училиште e со седиште во село Ерџелија работи во една смена со 5 паралелки во одделенска настава и 6 паралелки во предметна настава, додека пак подрачното училиште во село Мустафино во една сменасо 2 комбинирани паралелки, во село Кадрифаково во една смена со 1 комбинирана паралелка, во село Амзабегово во една смена со1 чиста паралелка и 2 комбинирани паралелки и во село Пеширово со 1 комбинирана паралелка. Вкупен број на ученици во училиштето со подрачните училишта изнесува 213 ученици и вкупен број на вработени лица изнесува 48 од кои – за одделенска настава 14 наставници, за предметна настава 20 наставници, бројот на раководен кадар изнесува 1 лице – директор, стручни соработници – 3 лица и тоа педагог, психолог, библиотекар, технички персонал од 8 лица, административен кадар од 2 лица – секретар благајник и сметководител. Наставата се изведува на македонски јазик. Во централното училиштето има инсталиран систен за парно греење.