Најнови огласи и соопштенија од училиштето:https://damegruev.mk/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/

За нашето училиште

Централното училиште e со седиште во село Ерџелија работи во една смена со 5 паралелки во одделенска настава и 6 паралелки во предметна настава, додека пак подрачното училиште во село Мустафино во една сменасо 2 комбинирани паралелки, во село Кадрифаково во една смена со 1 комбинирана паралелка, во село Амзабегово во една смена со1 чиста паралелка и 2 комбинирани паралелки и во село Пеширово со 1 комбинирана паралелка.


дознај повеќе

Имате прашања?

Слободно контактирајте не: damegruev.mk/контакт


Патронен празник на училиштето одржан во месец Декември 2021

Патронен празник на училиштето за учебната 2021-2022

Дознај повеќе

Корисни линкови

Едуино
mon_slika