Наставен кадар

Наставници во одделенска настава

Станка Наумова – I одделение (Ерџелија)

Александра Атанасовска – I одделение (Ерџелија)

Гица Јанева – II одделение (Ерџелија)

Слаѓана Маџова – III, IV одделение (Ерџелија)

Гордана Апостолова – V одделение (Ерџелија)

Благица Михајлова – I одделение (Амзабегово)

Билјана Мишева – II, III одделение (Амзабегово)

Биљана Бојковска – IV, V одделение (Амзабегово)

Билјана Секулова – I, II, V одделение (Мустафино)

Благица Станојков – III, IV одделение (Мустафино)

Билјана Трајчевска – I, IV одделение (Пеширово)

Нена Јосифова Петрова – II, III, V одделение (Пеширово)

Снежана Мицева Цветковска – I – V одделение (Кадрифаково)

Александра Спасова – Физичко и здравствено образование

Јорданче Спасов – Физичко и здравствено образование

Дина Апостолова – Англиски јазик

Даниела Стефановска -Англиски јазик

Благица Илиева – Англиски јазик