Месец: м.г

Музичко Образование од 6-9 Одделение

За 6 одд. 1. Што е вокална музика? 2.Што е инструментална музика/ 3.Што е вокално инструментална музика?4. Кој се детски гласови и каде се наоѓаат .5.Кој се обредни песни? 6. Кој се старогратски песни?7.Наведете пример на некоја народна песна?  За 8 одд.Класифицирај ги музичките инструменти?2.Поделба на жичените инструменти и кои…