За училиштето

Општинското Основно Училиште „Даме Груев“ село Ерџелија, Свети Николе е формирано во 1966 година и работи до ден денес. Во состав на училиштето работат и подрачните училишта во с.Мустафино, с.Кадрифаково, с.Амзабегово и с.Пеширово. Централното училиште e со седиште во с.Ерџелија, работи во една смена со 4 паралелки во одделенска настава (3 чисти и 1 коминирана) и 6 паралелки во предметна настава. Од подрачните училишта, подрачното училиште во с.Мустафино работи во една смена со 2 комбинирани паралелки, во с.Кадрифаково во една смена со 1 комбинирана паралелка, во с.Амзабегово во една смена со 1 чиста паралелка и 2 комбинирани паралелки и во с. Пеширово со 2 комбинирани паралелки. Вкупниот број на ученици во училиштето (со подрачните училишта) изнесува 195 ученици, а вкупниот број на вработени лица изнесува 48, од кои – во одделенска настава предаваат вкупно 17 наставници (12 одделенски наставници и 5 наставници по предметите англиски јазик и физичко и здравствено образование), а во предметна настава 17 наставници. Раководниот кадар го претставува 1 лице – директор, а стручни соработници се 3 лица, и тоа: педагог, психолог и библиотекар. Техничкиот персонал брои 8 лица, а административниот кадар се состои од 2 лица – секретар благајник и сметководител. Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик. Училиштето во целост (централното и подрачните училишта) има инсталиран систем за парно греење.