За училиштето

Општинското основно училиште „Даме Груев“ село Ерџелија, Свети Николе, е формирано во 1966 година и работи до ден денес. Во состав на училиштето работат и подрачните училишта во с. Мустафино, с. Кадрифаково, с. Амзабегово и с. Пеширово. Централното училиште e со седиште во с. Ерџелија и работи во една смена со 4 паралелки во одделенска настава (3 чисти и 1 комбинирана) и 6 паралелки во предметна настава.

Од подрачните училишта, подрачното училиште во с. Мустафино работи во една смена со 2 комбинирани паралелки, во с. Кадрифаково во една смена со 1 комбинирана паралелка, во с. Амзабегово во една смена со 1 чиста паралелка и 2 комбинирани паралелки и во с. Пеширово со 2 комбинирани паралелки. Вкупниот број на ученици во училиштето (со подрачните училишта) изнесува 195 ученици. Бројот на вработени лица изнесува 48, од кои 17 наставници во одделенска настава (12 одделенски наставници и 5 наставници по предметите англиски јазик и физичко и здравствено образование), и 17 наставници во предметна настава.

Раководниот кадар се состои од директор. Стручни соработници се 3 лица, и тоа: педагог, психолог и библиотекар. Техничкиот персонал брои 8 лица, а административниот кадар се состои од 2 лица секретар благајник и сметководител. Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик. Централното училиште и подрачните училишта имаат инсталиран систем за парно греење.