Предметна настава

Катерина Алексова Наумова

наставник по македонски јазик

Сања Ваневска Николова

наставник по македонски јазик

Благица Илиева

наставник по англиски јазик

Дина Апостолова

наставник по англиски јазик

Елена Китанова Ѓошевска

наставник по англиски јазик

Ристе Јорданов

наставник по германски јазик

Никола Давков

наставник по математика

Драган Ѓоргиев

наставник по математика и информатика

Валентина Штеркова Лукарева

наставник по историја и граѓанско образование

Благој Јаначков

наставник по географија

Катерина Димковска

наставник по хемија, биологија и унапредување на здравјето

Маја Давкова

наставник по физика, природни науки и иновации

Зоранче Апостолов

наставник по ликовно образование и вештини за живеење

Љупче Златев

наставник по музичко образование и проекти од музичката уметност

Александар Ивановски

наставник по физичко и здравствено образование

Александра Спасова

наставник по физичко и здравствено образование

Јорданче Спасов

наставник по физичко и здравствено образование

Томе Трајанов

наставник по техничко образование

Кирил Трајчев

наставник по етика