Предметна настава

Македонски јазик – Катерина Алексова Наумова

Македонски јазик – Ана Трајковска

Англиски јазик – Елена Китанова Ѓошевска

Германски јазик – Ристе Јорданов

Математика – Никола Давков

Математика – Драган Ѓоргиев

Информатика – Драган Ѓоргиев

Историја/Граѓанско образование/Класична култура на европските цивилизации – Валентина Штеркова Лукарева

Географија – Благој Јаначков

Хемија/Биологија/Унапредување на здравјето/Вештини – Катерина Димковска

Физика/Природни науки/Иновации /Вештини – Маја Давкова

Ликовно образование/Проекти од ликовната уметност – Зоранче Апостолов

Музичко образование/Хор/Оркестар – Љупче Златев

Физичко и здравствено образование – Александар Ивановски

Техничко образование – Томе Трајанов

Етика – Кирил Трајчев

Класична култура на европските цивилизации-Валентина Штеркова Лукарева