Англиски Јазик 9 Одделение

Деветто- Обработка на текст од стр.67 од учебникот-Let’s take a trip to Jamaica-shall we?за дома превод на текстотза дома-одговорете ги прашањата од текстот