Англиски јазик 6 Одделение

Шесто одделение-Увежбување на сегашно просто времеСегашно просто времеШесто одделение: Сегашно трајно време со идно значење
Ова време се образува со глаголот-сум и наставката -ing на глаголот. На пример:
I am talking now.- потврдна форма
I am not talking now.- негативна форма
Am I talking now? Yes, I am./ No, I am not.
прашална форма.
Вообичаено се употребува со прилози те at the moment и now, но кога сакаме да го употребиме за планови во иднината ги користиме прилозите: tomorrow, next Sunday,next week итн. линк : https://www.youtube.com/watch?v=iMDJcs1CPjk
вежби:https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-continuous-future-arrangementsСемо-еден- Читање на комуникативен дијалоглинк:https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/dialogue1_1.pdfза дома-превод на дијалогот -преводот пратете ми го на месинџерСедмо-два- Читање на текст за одморлинк:http://www.englishwithjo.com/free_downloads/intermediateEX_Reading_Comprehension_A_Holiday.pdf