Биологија 7 Одделение

Повторување за:

Агрегатните состојби на материјата

1.Потполни ја табелата со карактеристиките на трите агрегатни состојби:

Цврста агрегатна состојба Течна агрегатна состојба Гасовита агрегатна состојба
     

2. Преку цртеж претстави ја промената на агрегатната состојба кај материите

3.Одреди ги агрегатните состојби на материите

-стакло

-парфем

-шекер

-хумус

-кислород

-водена пареа

-оцет

-азот

-нафта

-мед

-мраз

4. Објасни го процесот на кружење на вода во природата!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЧЕК ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ

Штиклирај го твојот одговор:

Р.Б. Цели на часот целосно делумно Со помош
1. Набројува карактеристики на трите агрегатни состојби      
2. Објаснува менување на агрегатната состојба на материите графички      
3. Определува агрегатни состојби на материите      
4. Определува фази на воден циклус на Земјата      
5. Објаснува воден циклус на Земјата      

Животинска и растителна клетка

1.На следниот линк прочитај за растителна и животинска клетка !

https://descubrir.online/mk/diferencias-y-similitudes-entre-la-celula-animal-y-la-celula-vegetal/

2.Нацртај растителна и животинска клетка и означи ги соодветните делови и нивни функции!

Чек листа за самооценување!

  да не делумно
Црта растителна клетка и означува делови      
Црта животинска клетка и означва делови