Биологија 9 Одделение

Дихотомни клучеви

1.Составете дихотомен клуч:Во дихотомниот клуч треба да ги искористите вашите знаења за да ги добиете следните животни)

(ПЕПЕРУТКА, СТОНОГАЛКА, ПОЛЖАВ, МЕДУЗА, ШКОРПИЈА, ЛИЛЈАК)

2. Направите клуч за идентификација на следниве животни на двата начини ( мува, стршлен, пајак, слатководно ракче, морска ѕвезда):

                                  Фотосинтеза

1.Нацртај лист и означи ги неговите делови(надворешна и внатрешна градба)

2.Изработи презентација за фотосинтеза!

Чек листа за оценување

  да не делумно
Црта надворешна градба на лист и означува делови      
Црта внатрешна градба на лист и означува делови      
Преку презентација го претставува процесот на фотосинтеза