Македонски јазик 7 Одделение

Наставна содржина по предметот македонски јазик за 7 одд.

Главни членови во реченица

Примери( подметот е подвлечен со една линија, априрокот со две линии)

  1. Дождот не  изненади сите. (општа именка – подмет)
  2. Лазе вежба секојдневно. (сопствена именка – подмет) 
  3. Таа пееше цел  ден. (заменка – подмет)
  4. Вредниот  покажува  резултати. (придавка – подмет)
  • Учениците  ги откриваат подметите и прироците:

Контролно ливче

           1Потцртај ги подметите со една, а прироците со две линии, во речениците што следат.

а) Гулабот долета на прозорецот по храна.

б) Дедо ми донесе цела кошница со јаболка.

в) Тие се налутија зашто го загубија натпреварот.

г) Сонцето не мамеше надвор.

д) Последниот постигна време од 2 минути.

ѓ) Ти брзаше при читањето.

                2. Потцртај ги подметите и прироците во текстот.

 Сите ученици беа на игралиштето. Тие беа нетрпеливи да почне натпреварот во кошарка.

Кошаркарите од нивното училиште се натпреваруваа со соседното училиште. Натпреварот беше одлучувачки за тоа која екипа ќе биде првак во општината. Навивачите пееја, ракоплескаа, викаа, а со тоа ги бодреа своите миленици. Судијата го означи почетокот. Погодокот на нашиот кошаркар предизвика вистинска бура.