Македонски јазик 7 Одделение

Наставна содржина за 7 одд. Македонски јазик

Вежби за броеви:

1.  Што се означува со броевите?

 2.Кои се прости броеви во нашиот јазик?

3.Кои броеви имаат посебни форми за род и број? (Се  потсетуваме со примери во реченици:            Едно дете не дојде. Еден човек не беше доволен. Две жени одеа по патот.)

 4.Место броевите два и две кои форми можат да се употребат? (обата – обете;  примери во реченици)

5.Како го добиваат членот броевите во реченицата?

Пример за наставно ливче

 1. Пронајди ги и потцртај ги членуваните броеви во речениците.
  1. Вежбите започнаа во девет часот, а завршија околу десет часот.
  1. Имаше осум петки, но го загрижуваа двете тројки.

в)  Стотина тркачи се натпреваруваа за три награди.

                       г) На гости им дојдоа четворица возрасни гости и три-четири деца.

 1. Напиши две реченици во кои ќе употребиш броеви за приближно количество!
 1. Напиши две реченици во кои ќе употребиш бројни форми за лица!
 1. Броевите употребени во речениците класифицирај ги според барањата во табелите.
  1. Денес имаме шест часови, а утре имаме пет часа.
  1. На роденденот дојдоа единаесет девојчиња и четиринаесет момчиња.

в)   Четворица седеа, петмина стоеја, а десетина беа на сцената

г)   Купивме две три книги

д)   Еден од нив прашуваше, а петте учесници одговараа.

ѓ)   Сега е точно пет часот и дванаесет  минути.

прости сложени броеви за лица броеви за точна бројност броеви за приближна бројност