Македонски јазик 8 Одделение

  1. МЕЃУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС   

Тема:

„Напиши порака на возрасен за светот во кој живееме“

Творбите треба да бидат рачно напишани до 800 збора  во форма на писмо.Писмото да содржи датум,поздрав на почетокот и крајот на писмото и потпис.

    2.  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС   

          Проект за пишување на литературна творба

         Тема на творбите:

        „Раскажи ми приказна од холокаустот другарче мое“

    ** Творби  можат да бидат напишани во проза или поезија.

   3. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС   

         Тема на творбите:

         „Безбедноста и здравјето при работа“

     ** Творбите може да бидат напишани како расказ или песна

На зададените теми е дискутирано со учениците, секој кој сака може да се обиде  и да напише творба на било која од темите.