Македонски јазик 9 Одделение

 Вежби за условни зависносложени реченици1. Дополни со условна дел- реченица:а) Ќе стигнеше навреме _______________________________ . б) Тој ќе дојде __________________________________. в) ___________________________, ќе одиме на излет.2. Каков услов разликуваме во следниве реченици:a) Ако му помогнеш на брат ти, ќе одиш на игралиштето. ____________________ б) Ако учев, ќе научев. ______________________ в) Ако можам да завршам навреме со обврските, ќе играм игри на мојот компјутер._______________________ г) Нема да постигнеш успех без да вложиш голем труд._____________________ д) Ако го победиме корона вирусот, многу повеќе ќе внимавам на моето здравје.______________________ ѓ) Да знаев за проблемот, веднаш ќе ти кажев. ______________________ 3. Состави три условни зависносложени реченици ( со различен услов)_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________