Физика 9 Одделение

Име и презиме_______________________________поени________оценка___________

Бодовна листа      0-10 (1);     1120 (2);     2130  (3);     31-  36 (4);     3742 (5)

1. Електричен напон е _____________________________________________________________________

____________________________________________и се бележи со буквата_____.                        4/1/_

2. Мерна единица за отпор е _______________, а се мери со инструмент___________________.      1/1/_

3. Јачината на струјата се мери со инструмент наречен _________________, мерна единица е______________. Јачината се бележи со буквата _____ .                                                                    1/1/1/_

4. Електричниот отпор зависи_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________3/_

R(Ω) S(mm2) (Ωmm2/m) l (m)
15   0,1 300

 5. Пополни ја табелата!                             4/_

6.Јачина на струја е____________________________________________________________________4/_

7.Во сериски струен круг со додавање повеќе светилки, јачината на светлината се_______________.2/_

8. Ако елементите се поврзани сериски, отпорот во колото е ____________, а струјата____________.4/_

Задача 1. Нацртај струен круг со два потрошувачи  поврзани сериски и додај волтметар.                     4/_

Задача 2. Нацртај струен круг со три потрошувачи поврзани комбинирано и тоа потрошувачите со отпор R1 и R2 сериски да се поврзани a потрошувачот со отпор R3  да е паралелно врзан на R1 и R2. Пресметај колку е вкупната јачина во струјниот круг ако јачината низ потрошувачите е I1 = 5A, I2 = 5A и  I3 = 10A.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          6/_

Задача 3. Нацртај струен круг со два потрошувачи и два отпорници, сите поврзани паралелно.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          5/_

Работниот лист решенија и твои податоци (име и презиме) испрати го на mail   mdavkova@ymail.com

Име и презиме_______________________________поени________оценка___________

Бодовна листа      0-10 (1);     1120 (2);     2130  (3);     31-  36 (4);     3742 (5)

1. Електричен отпор е _____________________________________________________________________

___________________________________________ и се бележи со буквата_________________.4/1/_

2. Мерна единица за напон  е _____________, а се мери со инструмент___________________.         1/1/_

R(Ω) S(mm2) (Ωmm2/m) l (m)
  1 1,1 2

3. Пополнија ја табелата!                                                                   4/_

4. Јачината на струјата се бележи со буквата__________, мерна единица е_______________,

а се мери со инструмент наречен _______________________.                                                             1/1/1/_

5. Електричниот отпор зависи______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________3/_

6. Ако елементите се поврзани сериски, отпорот во колото е ____________, а струјата_____________4/_

7.Во сериски струен круг со додавање повеќе батерии , јачината на светлината се________________.2/_

8. Јачина на струја е___________________________________________________________________.4/_

Задача 1. Нацртај струен круг со два потрошувачи  поврзани паралелно и додај амперметар.             4/_

Задача 2. Нацртај струен круг со три потрошувачи поврзани комбинирано и тоа потрошувачите со отпор R1 и R2 сериски да се поврзани a потрошувачот со отпор R3  да е паралелно врзан на R1 и R2. Пресметај колку е вкупниот напон во струјниот круг ако напонот низ потрошувачите е U1 = 8V, U2 = 2V и U3 = 10V.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          6/_

Задача 3. Нацртај струен круг со два потрошувачи и два променливи отпорници, сите поврзани сериски.                   

      Работниот лист решенија и твои податоци (име и презиме) испрати го на mail   mdavkova@ymail.com