Хемија 9 Одделение

Повторување за градба на атом и валентност

1.Дефинирај ги следните поими!                                                                                                        5/

-валентност…………………………………………………………………………………………………………………………………

-ковалентна врска………………………………………………………………………………………………………………………..

-протони……………………………………………………………………………………………………………………………………..

-атомски број………………………………………………………………………………………………………………………………

-масен број………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Објасни ја градбата на моделот на атом според Нилс Бор!                                                          4/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Од што зависи бризната на хемиската реакција?(техника грозд)                                                     5/

4.Дополни!

Првата група на хемиски елементи се нарекува……………………………………и таму можат да се сретнат следните хемиски елементи……………………………………………………………………………………4/

Втората група на хемиски елементи се нарекува……………………………………и таму можат да се сретнат следните хемиски елементи……………………………………………………………………………………4/

Од трета до дванаесета група се среќаваат следните хемиски елементи………………………………………………………………………………..и се нарекува…………………………4/

          5. Кои од елементите имаат постојана валентност?

        а) железо                                                 б) магнезиум                                    в) азот                            3/

     г) кислород                                             д) бакар                                            ѓ) литиум                               

6.На линиите напиши ја валентноста на елементите:

H_________________________;    Al_______________________;         Na________________­­­­­­­­­­­­­____;               6/

4. Составете ги точните хемиски формули

                                         Точна хемиска формула                                     Точна хемиска формула

Li      SO4                        _____________________               

Mg    NO3                       _____________________                   Mg    OH   ­­­­­­­­­­­­­­­________________________      6/

5. Според дадените валентности составете ги точните формули

I                      II                                                                                                                                           II                   I

Na           SO4         ­____________________                                      Mg          Cl   __________________

II                  II                                                                                                                               III                       II

Mg         CO3            _____________________________                                              Al               SO3__________________8/

6. Определи ја валентноста на елементите

SiO2_______________________________    H2S_____________________________

MgBr­2_____________________________     AsH3______________________________                               8/

7. Состави ги точните хемиски формули

а)едновалентен натриум и двовалентен кислород_______________________

б)седумвалентен хлор и двовалентен кислород_________________________                              

в) едновалентен бакар и двовалентен сулфур   __________________________                                          6/

8. Напиши ги хемиските формули на дадените елементи:

бакар (II) нитрат________________________                  магнезиум  сулфат ____________________      4/

7. Составете ги точните хемиски формули

                                         Точна хемиска формула                                     Точна хемиска формула

Ca      SO4                      _____________________           

Al     NO3                      ____________________                   Zn    OH   ­­­­­­­­­­­­­­­________________________           6/

8. Според дадените валентности составете ги точните формули

I                        II                                                                                                                            II                     I

Pb              O                                                                                 Ca            Br      ___________________

I                     I I                                                                                                                               I                          III                

K            CO3        ______________________                            Na               PO4____________________     8/

 9 .Определи ја валентноста на елементите

NH3_______________________________     Cu2O______________________________

SO2________________________________    CaCl2_____________________________                                                8/

10. Состави ги точните хемиски формули

а)едновалентен литиум и двовалентен кислород_______________________

б)едновалентен бакар и двовалентен сулфур      _________________________                            

в) четиривалентен манган и двовалентен кислород ____________________________                                              6/

11. Напиши ги хемиските формули нададените елементи:

сребро (I) нитрат________________________                 бакар (II) хлорид   ____________________      4/

Оцена Поени
Недоволен (1) 0 – 30
Доволен (2) 31 – 50
Добар (3) 51 –  70
Мн.Добар (4) 71– 89
Одличен (5) 90 – 99

Поени____________________________________                                                                                                                         Оцена____________________________________

Наставник________________________________