Англиски јазик 7 Одделение

Обработка на безличната глаголска форма во минато време ( There was/ there were)