Географија 9 Одделение

9 ооделение- од 11.03.2020 до 01.04.2020 да се научат лекциите: Климатско-вегетациски типови, хидрографиja:сливни подрачија- реки, хидрографија-Езера, природни богатсва и стопанство во С.Америка и Ј.Америка, општи карактеристики на населението во С. и Ј.Америка и животот во градските агломерации-мегалополи.Лекциите почнуваат на страна 64 до 71 страна.