Англиски Јазик 9 Одделение

Двете лица на Ванкувер“-слушање со разбирње стр.81 од учебникот(Учениците треба да го слушаат снимката и да одберат која опција е точна а,б,ц од вежбата бр.12 на стр.81 од учебникот.)