Општествено-Економски и Политички промени во Балканските земји срт-114

По завршувањето на Втората Светска војна ,Југославија како источно Европска земја се групирала кон другите Источно Европски земји и воспоставила Социјалистичко (Комунистичко уредување .Тоа значи -Еднопартиски систем односно постоење на една партија КПЈ(Комунистичката Партија на Југославија ),на чело со Јосип Броз Тито.Била укината приватната сопственост и се преминало во општествена сопственост .

Во 1948 година дошло до судир помегу Тито и Сталин (СССР) и Тито ги формира неврзаните.

Граганска војна во Грција 1946-1949 ,се води граѓанската војна помегу она што е за нас битно е што најтеските битки се воделе на планините Вич и Грамос каде сто живеело македонско и влашко население.Оваа граѓанска војна била фатална за македонците бидејки со неа биле протерани голем број на македонце кои ние денес ги викаме Егејци.