Англиски јазик 9 Одделение

Where on Earth am I? -обработка на текст и лексика на стр.73 од учебникот