Музичко Образование од 6-9 Одделение


За 6 одд. 1. Што е вокална музика? 2.Што е инструментална музика/ 3.Што е вокално инструментална музика?4. Кој се детски гласови и каде се наоѓаат .5.Кој се обредни песни? 6. Кој се старогратски песни?7.Наведете пример на некоја народна песна?  За 8 одд.Класифицирај ги музичките инструменти?2.Поделба на жичените инструменти и кои се? 3.Во колку групи се делат дувачките инструменти?4.Како се делат дрвените музички инструменти ? 5.Во колку групи се делат инструментите со клавијатура?   За 7 одд.Што е концерт? 2. Кои се машки гласови? 3. Кои се женски гласови? 4.Кои се детски гласови? 5 Какви видови на хорови постојат?  За 9 одд.Што е музичко сценски дела и наброј ги? 2. Што е Опера и од кога постои? 3.Која е првата опера и кој ја напишал? 4. Што е Оперета и кој е творецот ? 5.Што е либрето и од каде може да биде земено?