Соопштени за Историја 6,7,8,и 9 Одделение и Граѓанско Образование за 8 и 9

Им се соопштува на родителите и учениците дека наставата по наставните предмети за 6,7,8 и 9 Одделение по Историја и Граѓанско Образование се одвива во формирани групи за секое одделени на месенџер каде на ученицити им се пракаат аудио снимки од раскажани лекции од страна на наставникот и се врши онлаин испрашување на учениците .Сите потребни материјали и комуникација помегу учениците и наставникот се одвива во формираните групи .