Географија 7 Одделени

7 одделение – од 01.04.2020 до 01.05.2020 да се научат лекциите:Сообраќај на Република Северна Македонија, трговија и туризам и природни антропогени елементи на животната средина.Во учебникот лекциите се од 88 до 93 страна.За домашна работа да се одговорат прашањата од лекцијата внатрешна и надворешна трговија. Домашното ќе го напишете во тетратка и кога ќе напишете ќе сликате и ќе го пратете на email или messenger. email: blagoj.janackov@yahoo.com