Етика 7 Одделение

Почитувани ученици,

следна наставна единица од online наставата по предметот Етика за 7 одделение

 од темата „ Добро однесување“ е наставната единица насловена „Однесување во училиште“.

Ваша првенствена задача е да ја прочитате наставната лекција од учебникот, од страна 49 до страна 52.

Основната порака и поента на оваа наставна единица е дека училиштето е заедница која ви овозможува стекнување пред се на образование, а делумно и на воспитание и  во која вие учениците минувате многу голем дел од времето. Сите деца во светот одат на училиште и речиси нема регион во светот каде нема училишта. Во училиштето се стекнуваат знаења и се совладуваат вештини, меѓутоа тоа е и место каде меѓусебно се другарува,  се споделуваат многу интимни моменти, заеднички се соработува и т.н. Основните вредности кои се стекнуваат и треба да се почитуваат во училиштето сеː пријателство, одговорност, соработка, искреност, доверба, колегијалност и слични. Конечниот заклучок е дека училиштето е многу битен сегмент од секојдневното живеење на младиот човек, а истовремено претставува и еден вид патоказ за иднината.