Амглиски 6 и 8 Одделение

шесто одделение се одржа час на 07.04.2020 со почеток во 13.30 на zoom.Се обработуваше сегашно трајно време со идно значење. Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час уте на 09.04.2020 на часот ќе се повторуваат лексички единици за повреди и болести и модалните глаголи.