Англиски Јазик за сите Одделение

Соопштение Во понеделник на 13.04.2020 во 12 часот ќе се одржи час по англиски јазик со учениците од шесто одделение на zoom. На часот ќе се повторат граматичките структури за сегашно трајно време и лексичките единици за технологија и хоби и интереси. Во текот на часот ќе им бидат дадени инструкции на учениците за решавање на тест, кој што ќе биде пратен и решен од нив до крајот на денот. Со учениците од седмо одделение ќе се одржи час на 14.04.2020 со почеток во 12.00 на messenger.Ќе се повторуваат граматичките структури за минатото. просто време и лексичките единици за одмор. По часот на учениците ќе им биде пратен тест кој што треба да го решат до крајот на денот.Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час на 15.04.2020 во 11на часот ќе се повторуваат лексички единици за повреди и болести и модалните глаголи, неопределените заменки и ќе им дадени инструкции за решавање на тест до крајот на денот. Со учениците од деветто одделение ќе се одржи час на 16.04.2020 со почеток во 12 часот. Учениците ќе читаат текст- “Мојата идна професија”.