Англиски јазик

Соопштение Во понеделник во 12 часот беше одржан час по англиски јазик со учениците од деветто одделение. На часот беа повторени граматичките структури за минато просто време, минато трајно и предминато време како и конструкциите will/going to за искажување на идно време. Во текот на часот им беа дадени инструкции на учениците за решавање на тест, кој што беше решен и пратен од нив до крајот на денот.