Историја 6 Одделение

Реализиран час на ЗООМ ,обработка ка наставната единица Појава на Христијанството