Етика во религиите 6 Одделение

ЕТИКА ВО РЕЛИГИИТЕНаставна содржина – Семејство и семеен живот1. Почитта кон родителите најдобро ќе ја изразиме ако смепослушни и тоа не поради страв од казна туку од љубов.2. Највредниот подарок што детето може да им го даде народителите е ако израсне во добра,паметна и воспитаналичност.ЗАДАЧА – Како гласи Петтата Божја заповед и на што не учитаа?Учениците да прочитаат 85,86 и 87 страна од учебникот.