Граѓанско Образование 9 Одделение

Направете истражување за изборите во демократските држави ,а потоа испратете во групата.