Англиски јазик од 6 до 9

Соопштение Во понеделник на 27.04.2020 во 12 часот ќе се одржи час по англиски јазик со учениците од шесто одделение на zoom. На часот ќе се изучуваат граматичките структури за давање на сугестии и лексичките единици за музички инструменти. Со учениците од седмо одделение ќе се одржи час на 28.04.2020 со почеток во 12.00 на messenger.Ќе се изучуваат граматичките структури за количество и ќе се обработува текст од учебникот “Emily’s rival”. Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час на 29.04.2020 во 11на часот ќе се повторуваат лексички единици за чувства и емоции и синонимите ( американско- британско) англиски. Со учениците од деветто одделение ќе се одржи час на 30.04.2020 со почеток во 12 часот. Учениците ќе ги повторуваат лексичките единици за малтретирање во училиштата и граматичките структури за инфинитив, герунд и за глаголите make и let.