Историја 6 Одделение

Нова наставна содржина Ширење на Римската империја на Балканот и во Македонија на ЗООМ во 13 .00 часот на 28.04