Англиски Јазик за 6,7,8,9 Одделение

Соопштение за наставата по англиски јазик од шесто до деветто одделение Во понеделник на 04.05.2020 во 12 часот ќе се одржи час по англиски јазик со учениците од шесто одделение на zoom. На часот ќе се повторуваат граматичките структури за давање на сугестии и лексичките единици за музички инструменти. Со учениците од седмо одделение ќе се одржи час на 05.05.2020 со почеток во 12.00 на messenger.Ќе се изучуваат лексички единици за купување и ќе се обработуваат вежби со употреба на квантификатори и ќе се обработува квиз за количества. Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час на 06.05.2020 во 12 на zoom, на часот ќе се повторуваат лексички единици за чувства и емоции и синонимите ( американско- британско) англиски и ќе се изучува определениот член. Со учениците од деветто одделение ќе се одржи час на 07.05.2020 со почеток во 12 часот на zoom. Учениците ќе ги изучуваат граматичките структури за модални глаголи и образување на индиректен говор.