Историја 6,8,9 Одделение

Повторување на Месенџер во формираните групи за секое Одделение