Биологија 9 Одделение

Тема 7: Природна селекција

Наставна содржина:  Вештачка селекција во земјоделството

Содржината е на страна 86,87,88 и 89  од учебникот по Биологија.

Да се потсетиме

Сите живи организми кои се добиваат имаат наследни особини кои можат да ги наследат од родителите како и особини од средината во која живеат.Како резултат на ова имаме голем број на живи организми со различни карактеристики.Поради големиот број на единки во природата се појавува борба за опстанок, поточно секој организам ќе треба да си обезбеди храна, живеалиште, партнер и слично за да може да преживее.Ќе преживеат само организмите ѓто најдобро ќе се прилагодат на условите во животната средина и како резултат на ова се јавува процес наречен селекција

Селекција или одбирање е процес во кој се селктираат односно одбираат единките за да можат да преживета.Имаме 2 вида на селекција и тоа природна и вештачка.Природната селекција ја врши природата додека вештачката селекција ја врши човекот.

Овој час ние ќе се задржиме на вештачка селекција односно онаа селекција која ја врши човекот.Оваа вештачка селекција многу често човекот ја применува во земјоделството.Пр.сака да добие јаболки кои се сочни, имаат црвен и голем плод.За таа цел тој со текот на годините тој ги вкрстува овие сорти или типови на јаболки се додека не добие продукт каков што сака.Е сега оваа вештчка селекција има и корисни но и штетни ефекти

видПозитивни карактеристикиНегативни карактеристики
јаболкоСочен плод.голем плод, многу плодови со црвена бојаПомалку отпорни на болести и надворешни паразити како и потешко прилагодување на услови во средината

Домашна задача: Да се одговорат прашања 1 и 2 од стр 89 и да се нацрта и пополни табела како на стр 88 за 5 растенија кои се добиени по пат на вештачка селекција.