Ликовно Образование 6 Одделение

ООУ ,,Даме Груев,, – с.Ерџелија

Задача по Ликовно образование за учениците од VI  за 13.5.2020 год.- среда

Наставна содржина: Елементи во скулптурата и анализа- истражување на ИКТ

Материјал за работа – /

Ученици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот личен профил.