Македонски јазик 6 Одделение

Слеано пишување на сложените зборовиСложени зборови се зборови кои се составени од два или повеќе збора,при што добиваат ново значење.1.Именки:- поврзани со о или е: градоначалник,очевидец,средношколец- празници и географски имиња:Велигден,Лазарополе- туѓ збор како прв дел: микрофилм,електромотор- пол-, полу- како прв дел: полугодие,полуматура,полкило- број како прв дел: тримесечје,петденарка- мерка како втор дел: килограм,километар2.Придавки:- поврзани со о и е:добродушен,очевиден- пол-, полу- како прв дел:полугодишна,полуписмен,полчасовен- број како прв дел: шестокрак,еднодневна3.Прилози: – секојпат,трипати,едноподруго- предлог како прв дел: навечер,досега- честичката не како прв дел:некој,некаде,нечиј- степенувани прилози: попосле,најпосле4.Броеви:- од единаесет до деветнаесет,десетиците,стотиците од двесте до деветстотини:седумнаесет,седумдесет,седумстотини- приближни броеви:седумдесетина,седумнаесетина