Иновации 9 Одделение

Задача по Иновации за IXодделение за веб страната
Задача: Учениците да изработат презентација со најмалку 10 слајда на една од понудените теми: 

1.Кој е претприемач?

2.Претприемачка околина-Кои се можностите?

3.Кариерни можности.Извори на информации за кариера

4.Претприемачки процес

5.Глобализација

6.Развој на претприемачки идеи

7.Видови производствени и услужни процеси

8.Поим за финансии и финансирање

9.Приход, расходдобивка.Менаџирање на пари

10.Буџет и буџетирање.Изработка на основен буџет

11.Улога и суштина на маркетингот

12.Маркетинг микс

13.Видови  на продажба

14. Промотивни тактики

15.Интелектуална сопственост

16.Подготовка на CV и мотивационо писмо

17.Претприемачи кои ме инспирираат

18.Бизнис можност во моето место

19.Бизнис план за опстанок при вонредна состојба

20.Дизајн на производ

21.Пакување на производ