Граѓанско Образование 8 Одделение

Домашна задча-изработете презентација за мегународните организации и истата испратете ја кај мене на месенџер