Час во соработка со ловечкото друштво Еребица Св.Николе.Позитивно и негативно влијание на човекот врз природата и автохтони растенија и животни во локалната средина.Одржан на 25.02.2022г. со учениците од шесто одделение по предметот природни науки,наставник Маја Давкова.