Позитивно и негативно влијание на човекот врз природата и автохтони растенија и животни во локалната средина.

На 25.02.2022 г. во ООУ „Даме Груев” с.Ерџелија во корелација со предметот природни науки, беше одржан час во соработка со ловечкото друштво Еребица Св.Николе – „Позитивно и негативно влијание на човекот врз природата и автохтони растенија и животни во локалната средина“.