8 март – работилница за родова сензитивност и рамноправност помеѓу половите

Работилница по повод 8 март, родова сензитивност и рамноправност помеѓу половите од страна на ученички парламент и училишниот психолог како координатор, дискусија за потеклото и значењето на празникот, половата застапеност во институциите на 07.03 и изработка на пригодни пораки по повод празникот,а на 08.03 поделени на вработените претставнички на женскиот пол.