Детска недела ,секојдневно се споведуваат разни активности,како во централното така и во четрите подрачни училишта