На Детскиот литературен фестивал”Жуборења од Радика” 2022, ученичките Викторија Атанасова и Марија Атанасова учествуваа под менторство на наставничката Катерина Алексова Наумова и освоија прва и втора награда.