Од активностите по повод меѓународниот ден на здрава храна