Снимка од патронатот на училиштето кој беше одржан на ден 23.12.2023