Работилница на нашиот Ученичкиот Парламент во Подрачното училиште во с.Амзабегово во присуство на родители на тема “Хигената е половина здравје” во соработка со Психологот на училиштето Катерина Ефремова Владева