На 27.02.2023 гости во нашето училиште присуствуваа претставници од ПО Регионален центар за управување со кризи Свети Николе. Предавач беше м-р Ристе Панов раководител. Во едукативното предавање беа опфатени теми од системот за кризен менаџмет каде преку практични примери интерактивно се обраборуваа темите за видивите ризици и опасности, за начинот на функционирање на бројот за итни повици 112 со искуства во ЕУ, беа обработени знаците за тревожење, практично фунционирање на стандардно оперативните процедури за пред, за време и по опасноста од поплави со студија на случај за поплава во Ерџелија .Теми кои што учениците ги изучуваат по предметот Вештини за живеење во VIII одделение.На предавањето присуствуваа и Ристе Андонов претставник од ПО на РЦУК Свети Николе и предметните наставници Маја Давкова и Катерина Димковска.